Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Młodzi, Aktywni z POWERem

Krótka charakterystyka projektu

Projekt ma na celu aktywizację zawodową i zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych wieku 18-29 lat, z woj. Świętokrzyskiego, poprzez realizację poradnictwa zawodowego, szkoleń oraz staży.

Cel projektu

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa i zwiększenie możliwości zatrudnienia 100 osób (60 kobiet i 40 mężczyzn) wieku 18-29 lat, które zamieszkują lub uczą się na obszarze województwa świętokrzyskiego oraz są osobami biernymi zawodowo lub osobami bezrobotnymi niezarejestrowanymi w Urzędzie Pracy, w szczególności osoby z grupy w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w okresie od  marca 2022 r. do czerwca 2023 r., co przyczyni się do poprawy ich sytuacji na rynku pracy.

Miejsce realizacji

Województwo świętokrzyskie

Grupa docelowa

Projekt skierowany do 100 osób ( 60 kobiet i 40 mężczyzn) wieku 18-29 lat, które zamieszkują lub uczą się na obszarze województwa świętokrzyskiego oraz są osobami biernymi zawodowo lub osobami bezrobotnymi niezarejestrowanymi w Urzędzie Pracy, w szczególności osoby z grupy w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.:

 • osoby z kategorii NEET,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • kobiety,
 • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • osoby odchodzące z rolnictwa,
 • imigranci,
 • reemigranci.

Minimum 20 % Uczestników Projektu stanowić będą osoby zamieszkujące (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) miasta średnie lub tracące funkcje społeczno-gospodarcze (tj. Busko-Zdrój, Jędrzejów, Końskie, Ostrowiec Świętokrzyski, Sandomierz, Skarżysko-Kamienna, Starachowice, Staszów).

Minimum 30 % Uczestników Projektu będą stanowić osoby długotrwale bezrobotne tj. w przypadku osób do 25 lat są to osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy, natomiast w przypadku osób 25 lat i więcej są to osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy

Dostępne formy wsparcia

Projekt zakłada realizację wsparcia obejmującego następujące elementy:

 • Poradnictwo zawodowe wraz z opracowaniem Indywidualnych Planów Działania (IPD)- 2 godz. /osobę dla każdego Uczestnika Projektu.
  Wsparcie mające na celu identyfikację potrzeb i umiejętności osób młodych będących uczestnikami projektu, diagnoza ich predyspozycji w zakresie doskonalenia zawodowego, identyfikacja stopnia oddalenia od rynku,  opracowanie dla każdego uczestnika projektu Indywidualnego Planu Działania, uwzględniającego jego predyspozycje (w tym psychofizyczne), wiek, ewentualną niepełnosprawność i wykształcenie.
 1. Szkolenia – dla 36 osób
  Szkolenia mają na celu nabycie przez Uczestników Projektu odpowiednich kwalifikacji lub kompetencji, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami i ich potencjałem oraz potrzebami lokalnego rynku pracy.
  Planowane szkolenia:
  - Kurs gastronomiczny – przygotowywanie i serwowanie dań i deserów (40h),
  - Kurs księgowy z elementami kadr (60h),
  - Instalator systemów fotowoltaicznych z uprawnieniami SEP (64h)
  - Kurs masażu klasycznego (40h)
  - Monter pomp ciepła (30h)
  - Inne – wynikające z IPD
 • 3-miesięczne staże zawodowe - dla każdego Uczestnika Projektu

Ponadto w ramach projektu zapewniamy:

 • stypendium szkoleniowe (9,93 zł / h)
 • stypendium stażowe (1649,34 zł netto / m-c)
 • poczęstunek podczas zajęć,
 • materiały szkoleniowe,
 • zwrot kosztów dojazdu,
 • zaświadczenia o ukończeniu szkolenia / stażu
 • pokrycie kosztów badań lekarskich
 • ubezpieczenie NNW.

Rekrutacja od 01.03.2022 r. – nabór ciągły

Szczegółowych informacji dotyczących projektu udzielają: 

KSWP Końskie

Ul. Stanisława Staszica 2A

26-200 Końskie

 

KSWP Kielce

Al. IX Wieków Kielc 6/24-25, piętro III 25-516 Kielce

KSWP Starachowice

ul. Radomska 29, pokój 319 (III piętro), 27-200 Starachowice

Daria Milewicz

d_milewicz@kswp.org.pl

tel: 41 260 46 60

 

Dorota Krajcarz

d_krajcarz@kswp.org.pl

tel: 41 345 39 08

 

Anna Nawrot

a_nawrot@kswp.org.pl

tel: 41 275 35 45

 

 

Projekt „Młodzi, Aktywni z POWERem” realizowany w ramach Oś Priorytetowa 1 Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej.

 

Planowane efekty:

 • Liczba osób poniżej 30 r.ż. dla których utworzono IPD - 100 osób
 • Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu - 100 osób
 • Liczba osób poniżej 30 r.ż., które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – 36 osób
 • Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek po opuszczeniu programu dla osób pozostających w najtrudniejszej sytuacji będzie wynosił 44,3% natomiast dla pozostałych osób 60,4%.

 

Wartość projektu: 1 228 000,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 166 600,00 zł 

 

HARMONOGRAMY WSPARCIA

Poradnictwo zawodowe + IPD (Końskie)

12.04.2022

31.03.2022 

20.04.2022

27.04.2022

11.05.2022

23.05.2022

 

Poradnictwo zawodowe + IPD (Kielce)

28.03.2022 

08.04.2022

20.04.2022

19.05.2022

07.06.2022

 

Poradnictwo zawodowe + IPD (Starachowice)

05.04.2022

21.04.2022

04.05.2022

19.05.2022


Staż zawodowy (Końskie) 

01.04.2022

25.04.2022

01.06.2022

 

Staż zawodowy (Kielce) 

01.05.2022 

19.05.2022


Staż zawodowy (Starachowice) 

11.04.2022

26.04.2022

16.05.2022


Szkolenia 

Szkolenie – Kurs Gastronomiczny 

Szkolenie - kurs księgowości z elementami kadr (Starachowice)

Szkolenie - kurs kięgowosći z elementami kadr (Końskie)

Szkolenie - fotowoltaika (Kielce)

Szkolenie - Operator wózków jezdniowych z mechnicznym napędem podnoszenia (Starachowice)


Ostatnie aktualności
Zobacz wszystkie

Ostateczne wyniki oceny merytorycznej biznesplanów dla...

27.06.2022

Ostateczne wyniki oceny Biznesplanów złożonych w ramach II naboru dla Uczestników/Uczestniczek projektu „Czas na biznes” nr projektu POWR.01.02.01-26-0006/21 realizowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania...

Czytaj więcej
Newsletter

Usługa newslettera została wyłączona

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce