Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

NiePełnosprawni gotowi do pracy

Krótka charakterystyka projektu

Projekt „niePełnosprawni gotowi do pracy”, realizowany przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości (KSWP) – Lidera Projektu,  Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Szydłowcu (SPON) – Partnera Projektu na podstawie umowy podpisanej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, pełniącą rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”. Działanie 7.4 „Niepełnosprawni na rynku pracy”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu

Głównym celem projektu „niePełnosprawni gotowi do pracy” jest poprawa sytuacji zawodowej i społecznej 30 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu lekkim i umiarkowanym (18K+12M), pozostających bez zatrudnienia w wieku 15-64 lat , zamieszkałych na terenie powiatu szydłowieckiego.

Miejsce realizacji

Powiat szydłowiecki, województwo mazowieckie.

Grupa docelowa

Uczestnikami Projektu mogą zostać osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:

a) posiadają orzeczenie o lekkim lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, bądź też dokument równoważny potwierdzający niepełnosprawność Kandydata;

b) pozostają bez zatrudnienia (tj. osoby zarejestrowane jako bezrobotne w Urzędzie Pracy oraz osoby niepracujące niezarejestrowane w Urzędzie Pracy, niezależnie od pobieranych świadczeń rentowych);

c) zamieszkują na terenie powiatu szydłowieckiego, województwo mazowieckie;

d) osoby w wieku 15-64 lata.

Dostępne formy wsparcia

I.  Warsztaty z psychologiem.

Moduł I Indywidualne konsultacje z psychologiem - ukierunkowane na określenie problemów osób niepełnosprawnych z akceptacją własnej niepełnosprawności oraz zwiększenie samooceny i wiary we własne możliwości Uczestników Projektu oraz ich potrzeb edukacyjnych dotyczących udziału w projekcie.

Moduł II Grupowy trening umiejętności interpersonalnych i społecznych - ukierunkowane na poprawę kondycji psychicznej nawiązywanie kontaktów międzyludzkich, budowanie relacji z otoczeniem przy zachowaniu zasad współżycia społecznego. Uczestnicy zapoznani zostaną z technikami panowania i zachowania w sytuacjach konfliktowych (asertywność), sposobami wzmacniania siły i odporności psychicznej, kształtowania własnego wizerunki  i autoprezentacji.

II. Warsztaty z doradcą zawodowym.

Moduł I Indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym - ukierunkowane na określenie uzdolnień uczestników, diagnozę ich możliwości i predyspozycji zawodowych, rozpoznanie barier utrudniających podjęcia zatrudnienia - wyznaczenie działań zmierzających do ich niwelowania. Dla każdego Uczestnika Projektu opracowany zostanie Indywidualny Plan Działania (IPD).

Moduł II Zajęcia grupowe „Skuteczność na rynku pracy” -  obejmujące tematykę z zakresu: zasad i prawnych aspektów zatrudniania osób niepełnosprawnych, uwarunkowania otwartego rynku pracy, sposoby kontaktu z potencjalnym pracodawcą, sporządzanie CV, listu motywacyjnego, przebieg rozmów kwalifikacyjnych, autoprezentacja, zachowanie w sytuacjach zawodowych. Podczas zajęć poruszane będą zagadnienia dotyczące równości płci (promowanie rozdzielania obowiązków między kobiety i mężczyzn), zwalczania dyskryminacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy, a także godzenia życia zawodowego z prywatnym.

III. Szkolenia z następującego zakresu:

1) Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, BHP i minimum sanitarnym,
2) Pracownik biurowy z elementami telepracy i obsługą komputera,
3) Pracownik gastronomii z elementami organizacji eventów i carvingiem.

IV. Sześciomiesięczne staże zawodowe dla wszystkich Uczestników Projektu.

W ramach projektu zapewniamy bezpłatne:
- materiały szkoleniowe,
- catering i serwis kawowy,
- zwrot kosztów dojazdu,
- stypendium szkoleniowe i stażowe.

Szczegółowych informacji udzielają:

Iwona Wojcieszak
Piotr Binkiewicz
Biuro Projektu: KSWP Szydłowiec,
ul. Staszica 3H, 26-500 Szydłowiec,
tel./fax: (48) 617 13 49

Marek Czerwiak
Partner Projektu: SPON w Szydłowcu
ul. Zamkowa 9, 26-500 Szydłowiec.
tel./fax: 48 617 02 97

UWAGA
Dokumenty zgłoszeniowe do projektu można składać do:
Biura Projektu: KSWP Szydłowiec, ul. Staszica 3H, 26-500 Szydłowiec,
Biura Partnera Projektu: SPON, ul. Zamkowa 9, 26-500 Szydłowiec,

Informacje na temat przybliżonych terminów realizacji szkoleń oraz wymagań jakie musi spełnić kandydat, aby mógł zostać zakwalifikowany do udziału w projekcie, zawarte zostały w poniższych dokumentach do pobrania.


Ostatnie aktualności
Zobacz wszystkie

Nieczynne biuro w Łodzi

02.07.2020

W dniu 06.07.2020 biuro Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Łodzi będzie nieczynne.

Czytaj więcej
Newsletter

Usługa newslettera została wyłączona

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce