Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Oferta dla firm

Oferta skierowana do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz innych podmiotów gospodarczych. Świadczymy usługi doradcze w zakresie finansów, pozwalające skutecznie zaplanować i zrealizować planowane inwestycje. Posiadamy doświadczenie w zakresie doboru optymalnego źródła finansowania oraz pozyskiwania i rozliczania środków pochodzących z funduszy europejskich. Specjalizujemy się w przygotowaniu analiz finansowych i biznes planów.

LP

Rodzaj usługi

Aplikowanie i rozliczanie dofinansowań

1

Przygotowanie wniosku do PUP – doposażenie stanowiska pracy, bony

2

Sporządzenie biznes planu przedsięwzięcia inwestycyjnego

(m.in. ogólny zarys inwestycji, analiza inwestycji i spełnienia warunków/wymagań prawnych, analiza projektu pod kątem możliwości zastosowania innowacyjnych rozwiązań, opis techniczny, korzyści materialne i niematerialne z inwestycji, analiza rynku, analiza ryzyka, analiza SWOT, analiza finansowa)

3

Przygotowanie biznes planu – pożyczka obrotowo-inwestycyjna KSWP

4

Przygotowanie wniosku o dotację wraz z biznes planem na rozwój działalności gospodarczej do Lokalnych Grup Działania w ramach programu LEADER 2014-2020

5

Przygotowanie wniosku do ZUS dotyczącego utrzymania zdolności pracowników do pracy przez cały okres aktywności zawodowej

6

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektów miękkich w ramach EFS

7

Przygotowanie wniosku inwestycyjnego o dofinansowanie projektu w ramach RPO, POPW, POIR, POPC, POIŚ

8

Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji

9

Audyt projektu (weryfikacja poprawności prowadzenia dokumentacji projektowej, realizowana zwykle przed planowaną kontrolą z IP/IŻ)

10

Przeprowadzenie postepowań zakupowych, w tym:

-      przygotowanie zapytań ofertowych

-      upublicznienie zapytań ofertowych, jeżeli konieczne (przygotowanie pism do potencjalnych dostawców, upublicznienie zapytań na stronie www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl)

-      przygotowanie pism do wykonawców odnośnie wyjaśnienia treści oferty lub uzupełnienia dokumentów (w przypadku zaistnienia takiej potrzeby)

-      przygotowanie pełnej dokumentacji dotyczącej rozstrzygnięcia postępowań, tj. ogłoszenie o wyniku postępowania, protokołu wyboru

-      przygotowanie wzoru umowy z wybranym dostawcą

11

Rozliczenie pozyskanych dotacji miękkich (EFS) / inwestycyjnych (EFRR), w tym:

-      obsługa finansowo-sprawozdawcza (m.in. opis faktur, sprawdzanie ich zgodności z zakresem rzeczowym projektu, monitoring płatności)

-      sporządzanie wniosków o płatność bez względu na liczbę składanych wniosków o płatność

-      zarządzanie projektem (monitoring postępu rzeczowego projektu, przygotowanie wzoru papieru projektu, korespondencja z IŻ)

-      aktualizacja wniosku o dofinansowanie za każdym razem, jeśli będzie to konieczne

-      przygotowanie kwartalnych raportów postępu realizacji (jeżeli konieczne)

12

Konsultacje biznesowe


Usługi doradcze proinnowacyjne

1

Opracowanie strategii marketingowej dla wyrobu lub usługi będącej przedmiotem wdrożenia innowacji, w tym:

-      analiza rynku i jego segmentów

-      opis nowego produktu/usługi

-      określenie segmentu docelowego i jego potrzeb

-      konkurencja

-      przewaga konkurencyjna produktu/usługi

-      działania promocyjne i sprzedażowe

2

Doradztwo w zakresie budowy marki produktu/usługi, w tym:

-      opracowywanie/projektowanie identyfikacji wizualnej (logo/logotyp, druki firmowe, wzory materiałów reklamowych, inne elementy identyfikacji)

-      opracowywanie/projektowanie znaków towarowych

-      branding – sporządzanie strategii biznesowej, analiza otwarcia firmy na nowe rynki, nowe produkty/usługi, nowych klientów

-      sporządzenie planu/strategii marketingowej dla nowego lub ulepszanego wyrobu/usługi (określenie kanałów promocji i opracowanie treści reklamowych, zredagowanie oferty wraz z opisem produktów i usług)

-      opracowanie strategii sprzedaży (opracowanie standardów obsługi klienta, budowanie relacji z klientem, wybór kanałów dystrybucji)

3

Audyt innowacyjności, w tym:

-      analiza możliwości zaspokojenia potrzeby zgłoszonej przez przedsiębiorcę

-      analiza pozycji rynkowej (ocena konkurencyjności)

-      analiza modelu biznesowego (analiza strategii marketingowej – analiza stosowanych narzędzi oraz kanałów komunikacji, segmentacja klientów, analiza kanałów dystrybucji)

-      analiza finansowa

-      analiza organizacji i zarządzania

-      analiza dojrzałości technologicznej

4

Doradztwo w zakresie księgowania prac badawczych i rozwojowych, w tym:

-      zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi finansowanymi z dotacji

5

Doradztwo w zakresie transferu wiedzy i nowych technologii, pomoc dotycząca nabywania, ochrony, korzystania z wartości niematerialnych i prawnych, w tym:

-      poszukiwanie i nawiązanie kontaktu z dostawcą technologii (przygotowanie listy dostawców wybranej technologii)

-      opracowanie zapytania ofertowego do dostawców technologii pod kątem potrzeb usługobiorcy

-      zebranie ofert od poszczególnych dostawców oraz ich analiza porównawcza

6

Doradztwo w zarządzaniu własnością intelektualną, w tym w zakresie ochrony praw własności intelektualnej, badania stanu techniki i czystości patentowej, w tym:

-      badanie stanu techniki i czystości patentowej

7

Nawiązywanie kontaktów pomiędzy przedsiębiorstwami a instytucjami wspierającymi innowacyjność, w tym:

-      konsultacje, poszukiwanie, doradztwo i nawiązywanie kontaktów

8

Doradztwo w zakresie wdrażania innowacji:

a) analiza alternatywnych ścieżek rozwoju poprzez wdrażanie innowacji, tym:

-      uszczegółowienie ścieżek rozwoju

-      analiza porównawcza

-      prognozowany wpływ wyboru danej ścieżki na rozwój firmy

-      zdefiniowanie modelu produkcji/sprzedaży

-      koszty i korzyści z wyboru poszczególnych opcji

-      wstępna prognoza wielkości sprzedaży i liczby klientów w każdej ze ścieżek

-      model przychodów i kosztów wraz z prognozą wynikającą z wyboru danej ścieżki

b) uszczegółowienie i ocena wybranej ścieżki rozwoju związanej z wdrażaniem innowacji

9

Przygotowanie szczegółowego modelu finansowego dla opracowywanej lub wdrażanej innowacji, w tym:

-      stworzenie prognozy wielkości sprzedaży i liczby klientów

-      stworzenie modelu przychodów i kosztów, wraz z prognozą

-      oszacowanie przepływów gotówkowych

-      analiza rentowności poprzez oszacowanie NPV z bieżącego projektu

-      analiza wrażliwości

10

Opracowywanie strategii biznesowej, w tym:

-      identyfikacja i mapowanie kluczowych procesów biznesowych związanych z wdrażaniem innowacji, ich modyfikacja i optymalizacja

-      analiza ryzyka wdrożenia innowacji

11

Konsultacje biznesowe

Strategia i rozwój

1

Wniosek o dofinansowanie szkoleń ze środków Krajowego Funduszu Szkoleń oraz w ramach Bazy Usług Rozwojowych (bezpłatnie w przypadku skorzystania ze szkoleń i doradztwa organizowanego przez KSWP)

2

Doradztwo HR (przygotowanie i przeprowadzenie procesu rekrutacji, opracowanie systemu motywacyjnego oraz systemu oceny pracowniczej)

3

Asysta w zarządzaniu procesami wewnętrznymi (stworzenie regulaminu pracy, wynagrodzeń i innych dokumentów wewnętrznych np.: instrukcji obiegu dokumentów, opracowanie struktury organizacyjnej)

4

Przygotowanie przetargów / zamówień publicznych, w tym m.in.:

-      przygotowanie zapytań ofertowych,

-      upublicznienie zapytań ofertowych, jeżeli konieczne (przygotowanie pism do potencjalnych dostawców,

-      przygotowanie pism do wykonawców odnośnie wyjaśnienia treści oferty lub uzupełnienia dokumentów (w przypadku zaistnienia takiej potrzeby),

-      przygotowanie pełnej dokumentacji dotyczącej rozstrzygnięcia postępowań, tj. ogłoszenia o wyniku postępowania, protokołu wyboru,

-      przygotowanie wzoru umowy z wybranym dostawcą.

5

Doradztwo w zakresie pozyskiwania  zewnętrznych źródeł finansowania
- Określenie zewnętrznych  źródeł finansowania (zwrotnych i bezzwrotnych). Nabycie wiedzy z zakresu poszukiwania  informacji o dofinansowaniach i instrumentach zwrotnych, analizy dokumentacji.
 6  Doradztwo w zakresie analizy pomysłu biznesowego
- Analiza potrzeb i celów inwestycyjnych, określenie rozwiązań alternatywnych. Zapoznanie z metodami badania zapotrzebowania na produkt / usługę.
7 Doradztwo w zakresie analizy pomysłu biznesowego wraz z analizą finansową
- Analiza potrzeb i celów inwestycyjnych, określenie rozwiązań alternatywnych. Zapoznanie z metodami badania zapotrzebowania na produkt / usługę. Analiza finansowa przedsięwzięcia.
8 Doradztwo w zakresie budowania strategii rozwoju firmy
- Analiza możliwości uzyskania przewagi rynkowej. Analiza otoczenia marketingowego. Zapoznanie z możliwościami finansowania innowacyjnych inwestycji, metodami budowania relacji z klientem.
9 Doradztwo w zakresie oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa i możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego
- Ocena finansowa przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych, analiza wskaźnikowa, badanie płynności finansowej. Analiza celów inwestycyjnych, określenie zewnętrznych źródeł finansowania

Usługi Reklamowe*

1

Tworzenie stron internetowych

2

Wykonanie projektów graficznych logotypów, wizytówek, ulotek, plakatów itp.

*ceny ustalane po konsultacji z informatykiem


Ostatnie aktualności
Zobacz wszystkie

Aktualizacja danych adresowych

07.04.2020

Uprzejmie informujemy o aktualizacji naszego wpisu w bazie KRS,

Czytaj więcej
Newsletter

Usługa newslettera została wyłączona

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce