Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Nasze formy wsparcia

Pożyczka Standardowa - Innowacyjna

Pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców z terenu województwa podkarpackiego.

Bank Gospodarstwa Krajowego w dniu 30 listopada 2016 roku podpisał umowę z Województwem Podkarpackim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w zakresie zarządzania funduszem funduszy i wdrażania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. BGK pełniący rolę Menadżera realizuje projekt zatytuowany „Wdrażanie Instrumentów Finansowych w Działaniu 1.4 Wsparcie MŚP, Podziałanie 1.4.2 Instrumenty Finansowe”.

Wsparcie jest przeznaczone na wdrażanie instrumentów finansowych w ramach:

Osi Priorytetowej 1 „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka.

Wartość projektu: 227 860 631,36 zł, w tym:

  • wkład UE: 193,68 mln zł
  • wkład krajowy z Budżetu Państwa:  22,79 mln zł
  • wkład krajowy wnoszony na poziomie pośredników finansowych: 11,39 mln zł

Konsorcjum w składzie: Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej (OPiWPR) z siedzibą w Sandomierzu i  Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości (KSWP) z siedzibą w Końskich w ramach zawartej z BGK umowy realizuje zadanie wdrożenia i zarzadzania Instrumentem Finansowym – Pożyczka Standardowa - Innowacyjna

Efektem zawartej pomiędzy BGK i Konsorcjum Umowy Operacyjnej będzie :

- wsparcie w formie pożyczki co najmniej 40 przedsiębiorców.

PODSTAWOWE PARAMETRY POŻYCZEK

kwota pożyczki:

od 10 000,00 zł do 300 000,00 zł. w ramach komponentu standardowego Pożyczki Standardowej – Innowacyjnej;

powyżej 300 000,00 zł do 600 000,00 zł w ramach komponentu innowacyjnego Pożyczki Standardowej – Innowacyjnej.

Kwota pożyczki jest uzależniona od analizy wniosku pożyczkowego oraz dostępności środków w ramach projektu.

oprocentowanie:

Oprocentowanie pożyczki jest stałe w całym okresie jej obowiązywania i ustalone jest w wysokości stopy bazowej określonej przez Komisję Europejską, która obecnie wynosi 1,84%.

Pożyczki udzielane są na warunkach korzystniejszych niż rynkowe (zgodnie z zasadą de minimis). W przypadku niespełnienia przez Wnioskodawcę jakiegokolwiek z warunków umożliwiających udzielenie pomocy de minimis finansowanie jest udzielane na zasadach rynkowych.

KSWP udziela pożyczki na okres uzasadniony potrzebami Wnioskodawcy. Okres spłaty pożyczki w ramach komponentu standardowego nie może przekraczać 60 miesięcy. Maksymalny okres spłaty pożyczki w ramach komponentu innowacyjnego nie może przekraczać 84 miesięcy.

Na wniosek klienta, KSWP może udzielić karencji w spłacie rat kapitałowych do 6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki albo 3-miesięcznej karencji w każdym 12-miesięcznym okresie spłaty pożyczki. Okres karencji jest wliczany do okresu spłaty pożyczki;

przeznaczenie pożyczki:

W ramach Instrumentu Finansowego Pożyczki Standardowej - Innowacyjnej finansowane są inwestycje realizowane na terenie województwa podkarpackiego polegające na wsparciu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, szczególnie dla projektów ukierunkowanych ogólnie na wsparcie rozwoju przedsiębiorstwa.

• Komponent standardowy - z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć rozwojowych realizowanych przez MŚP;

• Komponent innowacyjny - z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć rozwojowych realizowanych przez MŚP
w zakresie zakupu wyłącznie nowych środków trwałych wykorzystywanych w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.

zabezpieczenie pożyczki

Udzielenie pożyczki jest uzależnione od ustanowienia zabezpieczenia spłaty pożyczki. Przyjmowane mogą być następujące formy zabezpieczenia:

a) obligatoryjne:

- weksel in blanco z deklaracjami wystawcy weksla i poręczycieli

b) fakultatywne:

- poręczenie osób trzecich, akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się pożyczkobiorcy i poręczycieli rygorowi egzekucji na podstawie art. 777 §1 pkt 5 k.p.c., poręczenie instytucji finansowych, ustanowienie hipoteki wraz
z cesją na polisie ubezpieczeniowej, przewłaszczenie rzeczy ruchomych na zabezpieczenie wraz z polisą ubezpieczeniową i cesją, zastaw rejestrowy, blokada środków finansowych na lokacie, inne.

prowizje i opłaty

Nie pobieramy żadnych opłat i prowizji związanych z udzieleniem i obsługą pożyczek.

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce