Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Nasze formy wsparcia

Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II

Region obejmujący województwa: łódzkie i mazowieckie

Program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” oferuje nisko oprocentowane pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz stworzenie miejsc pracy dla absolwentów szkół i uczelni wyższych, studentów ostatniego roku, osób bezrobotnych, a także opiekunów osób niepełnosprawnych.

Jest ogólnopolskim, rządowym programem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizowanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego. KSWP pełni w Programie rolę Pośrednika Finansowego zarządzającego funduszem pożyczkowym oraz świadczącego usługi szkoleniowe i doradcze na terenie województwa łódzkiego i mazowieckiego.

POŻYCZKA MOŻE BYĆ PRZEZNACZONA NA:

1. Podjęcie działalności gospodarczej – pożyczka podstawowa

O pożyczkę mogą ubiegać się:

  • niezatrudniony oraz niewykonujący innej pracy zarobkowej: student ostatniego roku studiów (pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich),
  • poszukujący pracy absolwent szkoły i uczelni – do 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego,
  • osoba bezrobotna zarejestrowana w urzędzie pracy (szczególnie mile widziani: bezrobotni powracający z zagranicy, w wieku poniżej 29 lub powyżej 50 roku życia, oraz osoby długotrwale bezrobotne),
  • poszukujący pracy opiekun osoby niepełnosprawnej.

Co więcej, pożyczkobiorcy, którzy uzyskali pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej, mogą skorzystać z bezpłatnych usług doradczych i szkoleniowych, co pozwoli na efektywne wykorzystanie środków udzielonych im pożyczek.

2. Utworzenie miejsca pracy – pożyczka uzupełniająca

Na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego lub poszukującego pracy opiekuna osoby niepełnosprawnej, w tym skierowanych przez powiatowy urząd pracy.

O pożyczkę mogą ubiegać się:

  • podmioty, którym udzielono pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej.

W przypadku pożyczkobiorców korzystających jednocześnie z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej oraz pożyczki na utworzenie stanowiska pracy istnieje możliwość umorzenia należności z tytułu udzielonej pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie pozostałej do spłaty pożyczki udzielonej na utworzenie miejsca pracy.

3. Utworzenie miejsca pracy – dla przedsiębiorcy

1) na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego lub poszukującego pracy opiekuna osoby niepełnosprawnej, w tym skierowanych przez powiatowy urząd pracy udzieloną:

  • podmiotom, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 i 1a oraz ust. 1a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj.: podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, niepublicznym przedszkolom, niepublicznym szkołom, producentom rolnym

2) na utworzenie stanowiska pracy  dla bezrobotnego, poszukującego pracy absolwenta lub poszukującego pracy opiekuna osoby niepełnosprawnej, w tym skierowanych przez powiatowy urząd pracy udzieloną:

  • żłobkom lub klubom dziecięcym na utworzenie stanowiska pracy związanego bezpośrednio ze sprawowaniem opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi lub prowadzeniem dla nich zajęć,
  • podmiotom świadczącym usługi rehabilitacyjne na utworzenie stanowiska pracy związanego bezpośrednio ze świadczeniem usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania, w tym usług mobilnych;

W celu ubiegania się o pożyczkę zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami:

KOŃSKIE: ul. Staszica 2A, tel. 41 375 14 55

ŁÓDŹ: ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 100, tel. 42 298 66 00 / 42 298 66 01

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI: Plac Kościuszki 7, tel. 44 647 48 08 / 44 741 75 00 / 44 741 75 01

WARSZAWA: Żurawia 32/34 lok.31, tel. 22 521 06 51

SZYDŁOWIEC: ul. Staszica 3H (wejście od strony podwórza), tel. 48 617 13 49


Informacja dotycząca pracy biur KSWP dla obsługi pożyczki  „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie II”

w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2020 roku

Informujemy, że na potrzeby realizacji projektu „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie” biura regionalne KSWP w województwie mazowieckim i łódzkim zmieniają godziny pracy zgodnie z poniższym:

L.p.  Województwo           Lokalizacja biura      Godziny pracy   
1. Mazowieckie Warszawa Poniedziałek 10:00 - 18:00       
Szydłowiec Środa 8:00 - 17:30
2. Łódzkie Łódź Wtorek 8:00 - 17:30
Piotrków Trybunalski                Czwartek 8:00 - 17:30     


Szczegółowe warunki  ubiegania się o pożyczkę zawarte są w Regulaminie znajdującym się poniżej.

REGULAMIN

Zał. do Regulaminu - Oświadczenie współwłaściciela spółki WWS

UMOWA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – wzór

UMOWA POŻYCZKI NA UTWORZENIE STANOWISKA PRACY – wzór

WNIOSEK O POŻYCZKĘ PODSTAWOWĄ – NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Zał. nr 1 Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (wypełnia KSWP)

Zał. nr 2  Oświadczenie o pomocy de minimis

Zał. nr 3 Oświadczenie o nieubieganiu się o inne środki publiczne

Zał. nr 4 Oświadczenie majątkowe Wnioskodawcy/Poręczyciela

Zał. nr 5 Oświadczenie o niewykonywaniu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

Zał. nr 6  Oświadczenie o byciu opiekunem osoby niepełnosprawnej

 

WNIOSEK O POZYCZKĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ - NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY DLA POŻYCZKOBIORCY, KTÓRY SKORZYSTAŁ Z POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Zał. nr 1 Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (wypełnia KSWP)

Zał. nr 2  Oświadczenie o pomocy de minimis

Zał. nr 3 Oświadczenie o nieubieganiu się o inne środki publiczne

Zał. nr 4 Oświadczenie majątkowe Wnioskodawcy/Poręczyciela

Zał. nr 5 Opinia Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie dostępności osób bezrobotnych na planowane do utworzenia stanowisko pracy

Zał. nr 6  Oświadczenie o byciu opiekunem osoby niepełnosprawnej

 

WNIOSEK O POŻYCZKĘ DLA PRZEDSIĘBIORCY  - NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY

Zał. nr 1 Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (wypełnia KSWP)

Zał. nr 2  Oświadczenie o pomocy de minimis

Zał. nr 3 Oświadczenie o nieubieganiu się o inne środki publiczne

Zał. nr 4 Oświadczenie majątkowe Wnioskodawcy/Poręczyciela

Zał. nr 5  Oświadczenie o byciu opiekunem osoby niepełnosprawnej

 

Pozostałe dokumenty:

Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych

Obowiązek informacyjny KSWP

Oświadczenie współmałżonka pożyczkobiorcy

Oświadczenie poręczyciela i współmałżonka poręczyciela

Upoważnienie do BIG

Formularz informacji de minimis

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP

Oświadczenie dotyczące hipoteki

Deklaracja pochodzenia środka trwałego

Arkusz rozliczeniowy

Komunikat Komisji Europejskiej.

 

KSWP zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowych dokumentów m.in. dotyczących zabezpieczeń

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce