Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Nasze formy wsparcia

Fundusz Pożyczkowy Polska Wschodnia II (projekt zakończony)

POŻYCZKI do 500 000,00 zł na start i rozwój mikro, małych i średnich firm zarejestrowanych, prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego lub województwa podkarpackiego

Pożyczki udzielane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007- 2013
Osi priorytetowej I: Nowoczesna gospodarka Działania I.2 Instrumenty inżynierii finansowej

Ogólne zasady:

- kwota pożyczki od 10 000,00 zł do 500 000,00 zł,

- na start i rozwój mikro, małych i średnich firm zarejestrowanych, prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego lub województwa podkarpackiego;

- okres spłaty do 60 miesięcy,

- karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy,

- pożyczki udzielane są na warunkach korzystniejszych niż rynkowe (pomoc de minimis) zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 z 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis.

Przeznaczenie pożyczki: na cele bezpośrednio związane z podejmowaniem lub rozwijaniem działalności gospodarczej; (środki w ramach przyznanej pożyczki nie mogą być przeznaczone na refinansowanie zadłużenia, w tym na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych u innych podmiotów, spłatę zobowiązań publiczno-prawnych, współfinansowanie wydatków z innych funduszy UE bądź wydatków współfinansowanych z innego wspólnotowego instrumentu finansowego, Funduszy Strukturalnych, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej, a także innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej, pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub na cele konsumpcyjne).

UWAGA: Zasady udzielania pożyczek jako pomoc de minimis obowiązują do dnia 30 czerwca 2014 r. zgodnie Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, zastępujące Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis.

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce