Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Jak chronimy twoje dane

Szanowni Państwo,

od dnia 25 maja 2018 roku stosowane będzie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

Mając na względzie potrzebę jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Końskich, adres: ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000020058,  NIP: 6581220917, REGON: 290592085, telefon: 41 375 14 55, zwane dalej „KSWP”.

2. W KSWP powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Stanislawa Staszica 2A, 26-200 Końskie, adres e-mail: iod@kswp.org.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej KSWP.

3. KSWP przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:

 • dane identyfikacyjne (np. nazwisko, imiona, PESEL, NIP, Regon, data i miejsce urodzenia, płeć, narodowość),
 • dane teleadresowe (np. adres zamieszkania, e-mail, telefon),
 • dodatkowe dane dotyczące działalności zawodowej i wykształcenia.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez KSWP w następujących celach:

 • przedstawienia ofert KSWP, w tym podmiotów współpracujących z KSWP (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub lit. f RODO),
 • zawarcia i wykonania umowy łączącej Pani/Pana z KSWP (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c RODO),
 • realizacji przez KSWP czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym: wystawiania, przechowania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych przepisami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e RODO),
 • marketingu KSWP lub podmiotów współpracujących z KSWP (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • tworzenia zestawień, analiz, statystyk na potrzeby wewnętrzne KSWP (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • ustalenia i dochodzenia roszczeń przez KSWP w związku z prowadzoną działalnością, w tym windykacji, egzekucji wierzytelności lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec KSWP, przed organami ścigania, organami orzekającymi, w tym sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, w postępowaniach administracyjnych, w tym podatkowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane dotyczące podmiotów współpracujących z KSWP są dostępne w siedzibie KSWP.  

5. Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez KSWP:

 • podmiotom i organom, którym KSWP jest zobowiązane lub upoważnione udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od KSWP danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 • agentom KSWP, agencjom reklamowym i innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży produktów i usług KSWP lub organizującym akcje marketingowe,
 • podmiotom obsługującym systemy informatyczne KSWP,
 • podmiotom świadczącym KSWP usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową działającym na zlecenie KSWP,
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
 • podmiotom współpracującym z KSWP, w związku z usługami i produktami oferowanymi przez te podmioty.

Informacja o podmiotach dostępna jest w siedzibie KSWP.

6. Pani/Pana dane osobowe obecnie nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Może się jednak okazać, że w czasie trwania umowy KSWP zdecyduje się na przekazanie danych poza EOG jednak wyłącznie w zakresie, na jaki pozwalać będzie prawo.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

 • przez czas wykonywania obowiązków, np. wystawienia faktury,
 • przez czas obowiązywania umowy zawartej z KSWP, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym KSWP wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 • przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń przez KSWP w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec KSWP, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

W każdym momencie przetwarzania danych osobowych KSWP kieruje się zasadami ograniczenia celu, minimalizacji danych i ograniczonych okresów przetwarzania.

8. W związku z przetwarzaniem przez KSWP Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego,
 • prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy KSWP będzie przetwarzało Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

9. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne w celu określonym w ust. 4 powyżej, dla:

 • zawarcia i wykonania umowy zawartej z KSWP, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy zawartej z KSWP,
 • otrzymywania ofert lub marketingu produktów i usług oferowanych przez KSWP, w tym podmiotów współpracujących z KSWP, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych jest brak możliwości otrzymywania tych ofert lub marketingu produktów lub usług.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane przez KSWP w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.

11. W przypadku realizacji usług niestandardowych, w tym projektów unijnych KSWP występuje jako podmiot przetwarzający Pani/Pana dane osobowe, w tym dane wrażliwe (dotyczące m.in. stanu zdrowia, pochodzenia etnicznego), których administratorem są podmioty zewnętrzne, tj. Instytucje Zarządzające/Pośredniczące/Wdrażające poszczególne Programy Operacyjne Funduszy Europejskich w Perspektywie na lata 2014-2020 lub programy krajowe (m.in. Minister Cyfryzacji, Bank Gospodarstwa Krajowego, Zarząd Województwa Świętokrzyskiego,. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa).

12. Zasady opisane w niniejszym dokumencie będą stosowane od dnia 25 maja 2018 r. Tekst ogólnego europejskiego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) znajdzie Pani/Pan na stronie: https://www.giodo.gov.pl/pl/569/9276.

13. W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości dotyczących ochrony Pani/Pana danych osobowych w KSWP prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych KSWP, o którym mowa w ust. 2.


Ostatnie aktualności
Zobacz wszystkie

Zakończenie rekrutacji do projektu „Zagraniczne praktyki szansą na...

30.01.2023

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości (KSWP), Dyrekcja Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza (ZS im. KOP) oraz Dyrekcja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (CKZiU) w Szydłowcu...

Czytaj więcej
Newsletter

Usługa newslettera została wyłączona

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce