Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/ZK/2016 z dnia 14.09.2016 r.

Data dodania: 16.09.2016 / Autor: Mateusz Kania

dotyczące wyboru Wykładowcy / trenera do przeprowadzenia szkoleń (kod CPV 80500000-9)

w ramach Projektu „PERSPEKTYWY” UDA-POWR.01.02.02-10-0017/15-00, realizowanego w ramach Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. 

I. ZAMAWIAJĄCY

1. Nazwa i adres zamawiającego

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie, województwo: świętokrzyskie

Tel.: 41 375 14 55

Fax: 41 375 14 56

REGON: 290592085

NIP: 658-12-20-917

e-mail: kswp@kswp.org.pl

strona internetowa Zamawiającego: www.kswp.org.pl

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015, Nr 0, poz. 2164 z późniejszymi zmianami). W niniejszym postępowaniu przepisy tej ustawy stosuje się odpowiednio, o ile Zapytanie ofertowe zawiera odesłanie do tych uregulowań, jak również w celu ustalenia definicji pojęć występujących w Zapytaniu ofertowym.

II.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń dla uczestników/uczestniczek projektu „PERSPEKTYWY” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 80500000-9 - usługi szkoleniowe.

Rodzaje i zakresy szkoleń przedstawiono szczegółowo w dalszej części zapytania.

Wymaga się, aby szkolenia opierały się na programach bazujących na uznawanych certyfikatach, profilach zawodowych lub modułowych programach i prowadziły do uzyskania uznawanych umiejętności i kompetencji (zgodnie z wymogami Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji PO na lata 2014-2020 w czterostopniowym procesie: etap 1 – zakres, etap 2 - wzorzec, etap 3 – ocena, etap 4 – porównanie).

2. Rodzaje i specyfikacja szkoleń:

2.1    „Specjalista ds. logistyki”

Czas trwania szkolenia: 52 godz. teoria + 48 godz. zajęcia praktyczne

Miejsce szkolenia: Piotrków Trybunalski

Liczba uczestników szkolenia: 12 os./grupa

Liczba edycji: 1

Opis szkolenia: szkolenie prowadzone w formie wykładowej oraz warsztatowej. Szkolenie umożliwia zdobycie / usystematyzowanie / poszerzenie wiedzy z zakresu logistyki  oraz zapoznanie z systemami informacyjnymi i strategiami logistycznymi wykorzystywanymi w przedsiębiorstwach. 

Standard wymagań: znajomość podstawowych pojęć i terminów; znajomość regulacji prawnych, reklamacje, zarządzanie magazynem.

W programie szkolenia powinny się znaleźć następujące zagadnienia:

- Podstawowe pojęcia i terminy w transporcie i spedycji (definicje; proces spedycyjny; analiza otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego firmy; wpływ zmian infrastruktury na rozwój rynku usług spedycyjnych, przegląd infrastruktury transportowej),

- Cele i znaczenie transportu i spedycji we współczesnym rynku (rola transportu w skali mikro i makro; analiza otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego firmy),

- Uwarunkowania i podstawy prawne funkcjonowania firm przewozowych i spedycyjnych na rynku krajowym i międzynarodowym,

- Planowanie sprzedaży i operacji (prognozowanie popytu usługi firmy; planowanie i projektowanie rozwiązań transportowych; optymalizacja kosztów transportu),

- Regulacje prawne w transporcie (pojęcie ryzyka w transporcie, uwarunkowania prawne funkcjonowania firm przewozowych i spedycyjnych; podstawy prawne działalności spedycyjnej i przewozowej na rynku krajowym; podstawy prawne działalności spedycyjnej i przewozowej na rynku międzynarodowym,

- Reklamacje (reklamacje w transporcie krajowym; reklamacje w transporcie międzynarodowym; umowy o przewóz – podstawowe błędy; pojęcie konsumenta i przedsiębiorcy; odpowiedzialność: nadawcy, przewoźnika i odbiorcy ładunku; określenie stanu dostarczonego towaru; zasady składania reklamacji i roszczeń; procedura reklamacyjna; przedawnienia),

- Obsługa klienta (standardy; elementy i ocena poziomu obsługi klienta),

- Czas pracy kierowców (regulacje prawne czasu pracy kierowców; ewidencja czasu pracy; obowiązki pracodawcy; podróże służbowe krajowe i zagraniczne; organy kontrolne; praca w godzinach nadliczbowych);

- Zarządzanie magazynem (program Symfonia Handel; logistyka prac magazynowych; zagospodarowanie magazynu; prowadzenie dokumentacji; metody redukcji kosztów zaopatrzenia),

- Zarządzanie zapasami.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy przystąpią do egzaminu zewnętrznego.

Cena usługi powinna zawierać koszty: wynagrodzenia wykładowcy, koszt udostępnienia systemu Symfonia Handel (12 stanowisk).

2.2.  „Magazynier z obsługą wózków jezdniowych”

Czas trwania szkolenia:

Część I - 40 godz.  w tym 30 godz. teoria + 10 godz. praktyka/grupa 4 os. (dot. Obsługi wózka jezdniowego)

Część II - 110 godz. w tym 62 godz. teoria + 48 godz. praktyka

Miejsce szkolenia: Piotrków Trybunalski

Liczba uczestników: teoria 12 os./grupa; zgodnie z wymogami w przypadku zajęć praktycznych dot. obsługi wózka jezdniowego utworzone zostaną 4 grupy 3 osobowe.                   

Liczba edycji: 2

Opis szkolenia – Część I: szkolenie prowadzone w formie wykładowej oraz warsztatowej (praktyczna nauka jazdy wózkiem jezdniowym). Szkolenie umożliwia zdobycie / usystematyzowanie / poszerzenie wiedzy z zakresu zasad obsługi wózków jezdniowych z mechanicznym napędem podnoszenia oraz nabycie praktycznych umiejętności jazdy wózkiem jezdniowym.

Standard wymagań: umiejętność obsługi wózków jezdniowych.

W programie szkolenia:

- Wymagania kwalifikacyjne dla osób obsługujących urządzenia transportu bliskiego (w tym wózki jezdniowe) podlegające dozorowi technicznemu,

- Rodzaje urządzeń transportu bliskiego podlegające dozorowi technicznemu. Typy stosowanych wózków jezdniowych,

- Udźwig wózka jezdniowego,

- Pojęcie stateczności wózków jezdniowych,

- Budowa wózków jezdniowych z mechanicznym napędem podnoszenia,

- Budzowa wózka właściwego dla typu, kategorii, rodzaju, odmiany i przeznaczenia.;

- Mechanizmy oraz ich budowa i działanie,

- Urządzenia zabezpieczające stosowane w wózkach jezdniowych,

- Wyposażenie elektryczne (hydrauliczne, pneumatyczne) wózka jezdniowego,

- Obsługa wózka jezdniowego: czynności kierowcy/operatora wózków jezdniowych przed przystąpieniem do pracy, w czasie pracy i po zakończeniu pracy,

- Praca wózkiem jezdniowym w specyficznych warunkach,

- Zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń zasilanych gazem (LPG),

- Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa,

- Warunki bezpiecznej pracy,

- BHP przy obsłudze urządzeń,

- Procedura postepowania w przypadku niebezpiecznego uszkodzenia / nieszczęśliwego wypadku,

- Mechanika – droga, czas, prędkość, rodzaje ruchów, prędkości ruchów roboczych, równowaga sił, stateczność,

- Elektrotechnika – natężenie prądu, napięcie – różnica potencjałów, oporność, prawo Ohma; rodzaje prądu, rodzaje odbiorników prądu.

Cena usługi powinna zawierać koszty: wynagrodzenia wykładowcy/trenera.

Po ukończeniu Części I szkolenia uczestnicy przystąpią do egzaminu zewnętrznego przeprowadzonego przez Komisję Urzędu Dozoru Technicznego.

Opis szkolenia – Część II: szkolenie prowadzone w formie wykładowej oraz warsztatowej. Szkolenie umożliwia zdobycie / usystematyzowanie / poszerzenie wiedzy z zakresu obsługi magazynu.

Standard wymagań: znajomość podstawowych zagadnień dotyczących pracy w magazynie (rodzaje magazynów i ich wyposażenie, organizacja pracy w magazynach, zasady odbioru jakościowego)

W programie szkolenia m.in.

- Zapasy magazynowe,

- Budowle magazynowe,

- Wyposażenie magazynu,

- Technologia prac magazynowych,

- Organizacja prac magazynowych,

- Przepisy BHP, ochrona ppoż oraz zasady zabezpieczenia towarów w magazynie;

- Zastosowanie systemów komputerowych w gospodarce magazynowej,

- Operacje fakturowania komputerowego.

Cena usługi powinna zawierać koszty: wynagrodzenia wykładowcy/trenera, koszt udostępnienia programu magazynowego, niezbędnego do przeprowadzenia zajęć praktycznych (12 stanowisk).

Po ukończeniu Części II szkolenia uczestnicy przystąpią do egzaminu zewnętrznego.

Zajęcia odbywać się będą w Piotrkowie Trybunalskim, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega, że szkolenia powinny odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00, jednak dopuszcza się również możliwość realizacji zajęć w soboty i w godzinach popołudniowych. Zamawiający zastrzega, że liczba uczestników może ulec zmianie, o czym Wykonawca niezwłocznie zostanie poinformowany.

Planowane terminy realizacji Zamówienia przewiduje się na:

  • „Specjalista ds. logistyki” - październik – grudzień 2016 r.
  • „Magazynier z obsługą wózków jezdniowych” -  I edycja październik – grudzień 2016 r.; II edycja marzec – maj 2017 r.

Zamawiający zastrzega jednak, że podane terminy mogą ulec zmianie, o czym Wykonawca zostanie niezwłocznie poinformowany.

Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobowiązany jest do:

1) przygotowania propozycji programu szkolenia uwzględniającego opisy szkoleń zawarte w zapytaniu, stosownie do wybranej części zamówienia;

2) przedstawienie propozycji materiałów szkoleniowych tj. podręcznika/podręczników dla uczestników/uczestniczek szkoleń – zgodnie z tematyką szkolenia;

3) przeprowadzenie wstępnego i końcowego testu wiedzy z zakresu realizowanego szkolenia.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  1. O realizację zamówienia mogą ubiegać się Oferenci posiadający wiedzę i doświadczenie w obszarze tematycznym, zgodnym z przedmiotem zamówienia, tj. min. 100 godzin udokumentowanego doświadczenia w okresie nie krótszym niż 24 miesiące bezpośrednio przed złożeniem oferty.
  2.  Oferenci posiadają uprawnienia do wykonywania usług będących przedmiotem zamówienia.
  3.  Oferenci dysponują potencjałem technicznym: w przypadku szkolenia „Specjalista ds. logistyki” posiadanie systemu Symfonia Handel na 12 stanowisk; w przypadku szkolenia „Magazynier z obsługą wózków jezdniowych” (część II dot. obsługi magazynu) dysponowanie programem magazynowym (12 stanowisk).
  4. Oferenci są osobami fizycznymi lub osobami samozatrudnionymi (osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą).
  5. Oferenci nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

IV. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta powinna zostać złożona na Formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Należy do niej załączyć:

-  Wykaz doświadczenia zawodowego z prowadzenia szkoleń w zakresie opisanym w pkt II podpunkt 2 (Załącznik nr 2).

- Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wiedzy i doświadczenia w obszarze tematycznym szkolenia, zgodnym z przedmiotem zamówienia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Oferenta. 

- Kopie rekomendacji/referencji wystawione przez podmiot/y zlecający/e usługę, dotyczące przeprowadzenia min. 100 godzin szkoleń w przedmiocie zamówienia potwierdzone za zgodność
z oryginałem przez Oferenta. 

- Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (Załącznik nr 3).

- Curriculum Vitae (Załącznik nr 4).

- Oświadczenie dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 5).

- Program szkolenia, uwzględniający opis szkolenia zawarty w zapytaniu (na końcu programu należy podać propozycję podręcznika/podręczników, które będą przydatne dla uczestników/uczestniczek szkolenia – min. 1 – max. 2 pozycje książkowe)

Niezłożenie wyżej wymienionych dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy.

 2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na komputerze lub odręcznie drukowanymi literami.
W przypadku składania oferty przez osoby fizyczne, powinna zawierać datę sporządzenia oraz czytelny podpis Oferenta, a w przypadku osób samozatrudnionych - powinna zawierać datę sporządzenia oraz być opatrzona pieczęcią firmową i czytelnym podpisem Oferenta.

3. Oferta powinna zawierać cenę brutto w ramach każdego z oferowanych zadań, wyrażoną w złotych polskich.
Podana w ofercie cena powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia (podatki i składki ubezpieczeniowe).

4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru tylko tych ofert, których wartość nie przekroczy kwoty określonej we wniosku o dofinansowanie projektu.

6. Nie jest dopuszczalne składanie ofert wariantowych lub uzupełniających.

7. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich Oferentów, których Oferty zostały złożone w terminie i nie zostały wykluczone z postępowania. Dodatkowo Informacja o dokonanym wyborze zostanie upubliczniona. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert.

8. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Anna Pasieka – Koordynatorka projektu - telefon (41) 375-14-55 lub Weronika Roszak – Asystentka koordynatorki projektu – telefon (44) 647-48-08.

V. KRYTERIA OCENY

Oferty będą podlegały ocenie zgodnie z następującymi kryteriami:

  1. K1 - Cena 60% (maksymalnie możliwych do uzyskania 60 pkt), z Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego
  2. K2 - Doświadczenie 40% (maksymalnie możliwych do uzyskania 40 pkt), z Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego

Łącznie możliwych do uzyskania 100 pkt (100%)

Ostateczna ilość punktów (K) będzie obliczana wg następującego wzoru:

K = K1 + K2

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów (K).

Ad. 1

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:

K1 = (Cmin:C)x60

K1 – liczba punktów uzyskana za kryterium ceny

Cmin – cena najniższa spośród ważnych ofert

C– cena badanej oferty

Liczba uzyskanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.

Ad. 2

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium „doświadczenie” w ramach szkolenia:

W celu uzyskania punktów w kryterium „doświadczenie” Wykonawca musi wykazać doświadczenie z okresu do 2 lat przed dniem złożenia oferty w zakresie realizacji szkoleń w obszarze tematycznym, zgodnym z przedmiotem zamówienia. Doświadczenie musi być potwierdzone przedłożonymi dokumentami
np. referencje.

K2 =Ilość punktów ze spełnienie kryterium „doświadczenie”

Ilość punktów za spełnienie kryterium „doświadczenie” będzie przyznawana w następujący sposób:

a) 100 godz. realizacji szkoleń (zgodnym z przedmiotem zamówienia) – 10 pkt

b) od 101 do 250 godz. realizacji szkoleń (zgodnym z przedmiotem zamówienia) - 20 pkt

c) od 251 do 400 godz. realizacji szkoleń (zgodnym z przedmiotem zamówienia) - 30 pkt

d) powyżej 400 godz. realizacji szkoleń (zgodnym z przedmiotem zamówienia) - 40 pkt

VI. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć:

- osobiście w siedzibie Zamawiającego Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości,
26-200 Końskie, ul. Staszica 2A lub w Biurze Projektu w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Sieradzka 10.

-  lub listownie pod w/w adresy.

2.Termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć do dnia – 23.09.2016 r.

Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

3. Oferty składane w siedzibie Zamawiającego lub Biurze Projektu powinny znajdować się w zamkniętym i nieprzezroczystym opakowaniu zaadresowanym do Zamawiającego z dopiskiem „Oferta na realizację szkolenia – „wpisać nazwę szkolenia” – projekt PERSPEKTYWY”. Poza oznaczeniami podanymi wyżej koperta zewnętrzna powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy.

4. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od ostatniego dnia wyznaczonego na składanie ofert.

VII.  POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści Zapytania zostanie przekazana Oferentom niezwłocznie w formie pisemnej, jak również zostanie upubliczniona. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

3. Od niniejszego postępowania nie przysługują środki odwoławcze.

4. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

5. Zamawiający zastrzega, iż termin płatności za przeprowadzenie szkolenia wynosi nie krócej niż 14 dni licząc od jego zakończenia. Zamawiający dokonuje płatności na podstawie faktury/rachunku obejmującej usługę przeprowadzenia szkolenia (zawierającej wszystkie koszty ujęte w zapytaniu).

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży ważną najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet projektu, którym dysponuje Zamawiający. W przypadku, gdy negocjacje w zakresie wskazanym w zdaniu poprzednim nie przyniosą efektu, Zamawiający unieważni postępowanie.

7. Jedna godzina jest liczona jako godzina dydaktyczna tj. 45 minut.

8. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej Wykonawców takiej samej liczby punktów decyduje niższa cena.

Podobne aktualności

Nieczynne biuro w Łodzi

02.07.2020

W dniu 06.07.2020 biuro Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Łodzi będzie nieczynne.

Czytaj więcej

Dotacje dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw...

24.06.2020

Ruszył nabór wniosków w ramach Poddziałania II.3.1 Innowacje w MŚP – wsparcie MŚP negatywnie dotkniętych skutkami epidemii COVID – 19 Regionalnego...

Czytaj więcej

Wsparcie dla średnich przedsiębiorstw

24.06.2020

Jeszcze do 31 lipca br. średnie przedsiębiorstwa mogą składać wnioski o uzyskanie dotacji na cele obrotowe. Celem naboru jest pomoc...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce