Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

ZAPYTANIE OFERTOWE (artykuły spożywcze 2023 r.)

Data dodania: 23.01.2023 / Autor: Mateusz Kania

na zakup i dostawę artykułów spożywczych na potrzeby KSWP oraz w ramach realizowanych projektów unijnych

I. ZAMAWIAJĄCY

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Stanisława Staszica 2A, 26-200 Końskie

NIP: 658-12-20-917, REGON: 290592085, KRS: 0000020058

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup i dostawa artykułów spożywczych. Wymagania dotyczące przedmiotu dostawy zawarte są w wykazie cenowo - asortymentowym w załączonym formularzu oferty, określającym nazwę artykułu wraz z opisem jego wymaganych właściwości i jednostką miary.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN I FORMA REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Dostawa realizowana na koszt i ryzyko Dostawcy.

W przypadku zamówień składanych do godz. 9:00 realizacja zamówienia do godz. 16:00 tego samego dnia.
W przypadku zamówień składanych po godz. 9:00 dostawa towaru następować będzie w ciągu 24h od czasu złożenia zamówienia, z wyłączeniem dni wolnych od pracy - niezależnie od kwoty/rozmiaru zamówienia.

Strony nie ustalają minimalnej kwoty zamówienia.

Zamówienia na dostawę będą składane dostępnymi formami komunikacji, tj. telefon, e-mail.

Dostawa wyłącznie w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od godz. 8.00 do 16.00 (poniedziałek – piątek).

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

W ofercie należy podać jednostkową cenę netto. Oferta będzie podlegała ocenie tylko wtedy, gdy będzie zawierała ceny wszystkich artykułów wymienionych w wykazie cenowo - asortymentowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – formularz ofertowy oraz wymagane niżej informacje.

         Oferta powinna:

         - być opatrzona pieczątką firmową;

         - posiadać miejscowość i datę jej sporządzenia;

         - zawierać nazwę Oferenta, adres lub siedzibę Oferenta, nr NIP, REGON, dane kontaktowe;

         - zawierać czytelny podpis Wykonawcy.

V. OBOWIĄZKI DOSTAWCY

Dostawca dostarczy artykuły fabrycznie nowe i posiadające okres przydatności do spożycia nie krótszy niż 4 miesiące. Wszystkie artykuły muszą posiadać odpowiednie świadectwa jakościowe i atesty.

Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady w zakresie przewidzianym przepisami Kodeksu Cywilnego. Reklamacje realizowane będą w terminie do 10 dni kalendarzowych.

VI. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ  

Z wybranym Dostawcą zostanie podpisana Umowa, do której będzie dołączony Załącznik nr 1 (Oferta Dostawcy). Dostawca zobowiązany będzie do dostarczania asortymentu wymienionego w Załączniku nr 1 w cenach jakie zostały zawarte w jego ofercie. Złożona przez Dostawcę oferta będzie obowiązywała do dnia
31 stycznia 2024 r.

Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez podania przyczyny.

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

  1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Stanisława Staszica 2A, 26-200 Końskie do dnia 31.01.2023 r. do godziny 16:00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty. W przypadku osób prawnych oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji zgodnie z zasadami ujawnionymi w KRS.
  1. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe – artykuły spożywcze”.
  2. Wyłoniony Dostawca zostanie powiadomiony niezwłocznie mailowo lub telefonicznie.
  3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  4. Oferent może zmienić lub wycofać swoją ofertę, o ile oświadczenie o zmianie lub wycofaniu oferty zostanie doręczone Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert.
  5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VIII. KRYTERIA WYBORU DOSTAWCY

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert i wyłoni Wykonawcę na podstawie najniższej ceny – 100%.

IX. OSOBA DO KONTAKTU

Iwona Zbróg

i_zbrog@kswp.org.pl

Anita Łabędowicz

a_labedowicz@kswp.org.pl

X. DODATKOWE INFORMACJE

Zamawiający oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru najkorzystniejszej oferty. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie Oferenta roszczenia względem KSWP o zawarcie umowy i zastrzegamy sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym Oferentem.

Podobne aktualności

Zakończenie rekrutacji do projektu „Zagraniczne praktyki...

30.01.2023

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości (KSWP), Dyrekcja Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza (ZS im. KOP) oraz Dyrekcja...

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE (środki czystości 2023 r.)

23.01.2023

na zakup i dostawę środków czystości na potrzeby KSWP oraz w ramach realizowanych projektów unijnych

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE (artykuły spożywcze 2023 r.)

23.01.2023

na zakup i dostawę artykułów spożywczych na potrzeby KSWP oraz w ramach realizowanych projektów unijnych

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce