Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

ZAPROSZENIE DLA WYKŁADOWCÓW DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA „Opiekun osób starszych”

Data dodania: 19.09.2013 / Autor: Przemysław Sipika

W ramach projektu "Od rolnika do wykwalifikowanego pracownika"

W związku z realizacja projektu „Od rolnika do wykwalifikowanego pracownika”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”, Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia ofert, na przeprowadzenie szkolenia „Opiekun osób starszych”.

I. Zamawiający

Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie

NIP: 658 122 09 17, REGON: 290592085, KRS: 0000020058

II. Zakres usługi:

Przedmiotem usługi jest przeprowadzenie 70 godz. dydaktycznych zajęć z zakresu  opieki nad osobami starszymi w ramach szkolenia pn. „Opiekun osób starszych” dla 10 uczestników projektu „Od rolnika do wykwalifikowanego pracownika”.

III. Pożądany termin i miejsce realizacji zlecenia:

Usługa będzie realizowana w miesiącu październiku 2013 r., na terenie miasta Kielce. Szkolenie będzie odbywać się w grupie 10 osobowej i będzie zawierać 70 godzin teorii.

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu:

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są wykonawcy, którzy spełniają łącznie wszystkie następujące warunki:

  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu szkoleń o takiej samej lub podobnej tematyce,
  • przeprowadzili w ciągu ostatnich dwóch lat min. 2 szkolenia w podobnym zakresie.

V. Oferta powinna zawierać:

  • adres wraz z numerem telefonu Oferenta,
  • program szkolenia,
  • cenę brutto za godzinę dydaktyczną realizowanych zajęć,
  • CV oraz oświadczenie o współpracy (formularze dostępne na stronie internetowej KSWP www.kswp.org.pl w zakładce: WSPÓŁPRACA,
  • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe,
  • informację o przeprowadzonych szkoleniach w ciągu ostatnich dwóch lat,
  • dostępne terminy.

VI. Kryteria wyboru ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert i wyłoni wykonawcę na podstawie najniższej ceny – 100%.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.kswp.org.pl i/lub telefonicznie.

VII.  Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy przesłać do 25.09.2013 r.  do godz. 12:00 na adres elektroniczny k_monska@kswp.org.pl lub w formie papierowej na adres Biura Zamiejscowego KSWP w Kielcach: 25 – 516 Kielce,  Al. IX Wieków Kielc 6/24, piętro III.

Informacje dodatkowe:

Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru najkorzystniejszej oferty. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie Oferenta roszczenia względem KSWP Końskie o zawarcie umowy i zastrzegamy sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym Oferentem.

Podobne aktualności

Wstrzymanie naboru wniosków

09.07.2020

W związku z wpływem wniosków pożyczkowych o wartości przekraczającej 100% dostępnych środków w ramach Pożyczki Płynnościowej województwa...

Czytaj więcej

Nieczynne biuro w Łodzi

02.07.2020

W dniu 06.07.2020 biuro Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Łodzi będzie nieczynne.

Czytaj więcej

Dotacje dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw...

24.06.2020

Ruszył nabór wniosków w ramach Poddziałania II.3.1 Innowacje w MŚP – wsparcie MŚP negatywnie dotkniętych skutkami epidemii COVID – 19 Regionalnego...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce