Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Zapraszamy do składania ofert na na zakup i dostawę materiałów promocyjnych

Data dodania: 07.03.2013 / Autor: Mateusz Kania

Dotyczy zakupu i dostawę materiałów promocyjnych (długopisy, smycze, pendrivy) w związku z realizacją projektu Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju regionu łódzkiego współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013 (Oś Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie III.4 „Rozwój otoczenia biznesu”) w ramach inicjatywy JEREMIE („Wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach inicjatywy JEREMIE w województwie łódzkim.”) dla Koneckiego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości

ZAPROSZENIE UZUPEŁNIONO O DODATKOWE INFORMACJE

w zakresie podanym poniżej:

ZAMAWIAJĄCY

Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie

NIP: 658 12 20 917, REGON: 290592085, KRS: 0000020058

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup i dostawa materiałów promocyjnych w postaci:

1.       długopis reklamowy metalowy (oferta dla modeli: ZARA, GENIUS, SONIC)

- grawer laserowy dwustronny na podstawie przekazanego przez zamawiającego wzoru,

- kolor oprawy niebieski

- kolor wkładu niebieski

Długopis reklamowy: grawer dwustronny jednokolorowy na podstawie przekazanego przez zamawiającego wzoru. 

2.       Smycz reklamowa satynowa:

- kolor niebieski ciemny,

- szerokość 15 mm,

- zakończenie karabińczyk + klamra odpinana + zawieszka na telefon,

- nadruk full color na podstawie przekazanego przez zamawiającego wzoru.

Smycz reklamowa: nadruk dwustronny full color na podstawie przekazanego przez zamawiającego wzoru

3.       Pendrive o pojemności 4 GB

- kolor niebieski (wzór załączony do zapytania)

- nadruk na obudowie zgodnie z przekazanym przez zamawiającego wzorem.

Pendrive: nadruk dwustronny (może być też grawer) jednokolorowy na obudowie, model pendrive klasyczny wykonany z aliminium i plastiku, kolor plastiku ciemny niebieski. Pendrive zgodny z załaczonym wzorem lub bardzo zbliżony. 

TERMIN I FORMA REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Dostawa artykułów będzie zrealizowana na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Dostawa towaru po zaakceptowaniu projektów przez Zamawiającego powinna nastąpić nie później niż do dnia 18 kwietnia 2013 r.

Dostawa zrealizowana będzie w godzinach pracy Zamawiającego tj. od godz. 8.00 do16.00.

 OBOWIĄZKI  WYKONAWCY:

Wykonawca dostarczy artykuły fabrycznie nowe. Wszystkie projekty poszczególnych materiałów muszą zostać zatwierdzone przez zamawiającego. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady w zakresie przewidzianym przepisami Kodeksu Cywilnego. Reklamacje realizowane będą w terminie do 10 dni kalendarzowych.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni liczonych od daty upływu terminu do składania ofert.

FORMA SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – formularz ofertowy.
Ofertę należy przesyłać mailem na adres kswp@kswp.org.pl w tytule wiadomości wpisując: „Oferta – materiały promocyjne JEREMIE” lub faksem na numer telefonu 41 375 14 56

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 21.03.2013 r. do godz. 12.00.

W ZWIĄZKU Z UZUPEŁNIENIEM DO ZAPYTANIA ULEGA ZMIANIE TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Termin składania ofert do:  25.03.2013 r. do godz. 12.00.

KRYTERIA WYBORU DOSTAWCY

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert i wyłoni wykonawcę na podstawie najniższej ceny – 100%.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

W ofercie należy podać jednostkową cenę brutto (zgodnie z jednostkami miary podanymi w zał. 1)

Tylko kompletne oferty będą podlegały ocenie i musza być zgodne z załącznikiem nr 1 do Zapytania ofertowego – formularz ofertowy na materiały promocyjne JEREMIE.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

OSOBY DO KONTAKTU:

Izabela Magierowska

i_magierowska@kswp.org.pl


Katarzyna Rupniewska

k_rupniewska@kswp.org.pl

 

Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie

tel. 41/375 14 55/56

kswp@kswp.org.pl

 

Inne informacje:


Zamawiający może przed terminem składania ofert zmienić treść zapytania bez podawania przyczyn. Zamawiający może w każdym czasie unieważnić postępowanie bez podawania przyczyn.
Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie z tytułu odwołania lub unieważnienia postępowania.
Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem KSWP Końskie o zawarcie umowy i zastrzegamy sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.
Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 

 

Podobne aktualności

Nieczynne biuro w Łodzi

02.07.2020

W dniu 06.07.2020 biuro Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Łodzi będzie nieczynne.

Czytaj więcej

Dotacje dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw...

24.06.2020

Ruszył nabór wniosków w ramach Poddziałania II.3.1 Innowacje w MŚP – wsparcie MŚP negatywnie dotkniętych skutkami epidemii COVID – 19 Regionalnego...

Czytaj więcej

Wsparcie dla średnich przedsiębiorstw

24.06.2020

Jeszcze do 31 lipca br. średnie przedsiębiorstwa mogą składać wnioski o uzyskanie dotacji na cele obrotowe. Celem naboru jest pomoc...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce