Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie grupowych warsztatów psychologicznych

Data dodania: 12.05.2014 / Autor: Mateusz Kania

W związku z realizacją projektu pn. „Młodzi na start” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałania 7.2.1 "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym", Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o złożenie oferty na przeprowadzenie grupowych warsztatów psychologicznych dla uczestników projektu „Młodzi na start”.

1.       Zamawiający:

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania  Przedsiębiorczości

ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie

NIP 658 122 09 17  Regon 290592085

2.        Zakres usługi:

Przedmiotem usługi jest przeprowadzenie 64 godz. warsztatów psychologicznych dla osób bezrobotnych w wieku od 18 do 30 lat. Warsztaty będą prowadzone w formie grupowej tj. 4 grupy x 12 osób x 16 godzin na grupę.

3.       Cel warsztatów psychologicznych:

Celem warsztatów psychologicznych jest poznanie technik i sposobów komunikacji interpersonalnej, inteligencji emocjonalnej, otwarcia na integrację, praca w grupie z wprowadzeniem do zasad równości szans płci, rozwiązywania trudności związanych ze zmianami na płaszczyźnie społecznej oraz zawodowej.

4.   Termin usługi:

Maj/czerwiec 2014 r., zajęcia będą się odbywać w dni robocze od poniedziałku do piątku, po 8 godzin lekcyjnych dziennie. Szczegółowy termin warsztatów podane zostaną na 5 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia zajęć.  

5.       Miejsce realizacji usługi:

Staszów

6.    Warunki udziału w postępowaniu:

1. O przeprowadzenie warsztatów psychologicznych mogą ubiegać się trenerzy posiadający doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć.

2. Do oferty należy dołączyć:

- wykaz zrealizowanych usług, CV trenera,

- oferowana wysokość wynagrodzenia: należy podać cenę brutto oraz netto w zł za 1 godz. (lekcyjną).

7.     Kryteria oceny ofert:

1. Zamawiający dokona oceny ofert według niżej wymienionych kryteriów:

Lp.

Kryterium

Wartość kryterium (waga)

1.

Cena oferty (C)

50

2.

Dodatkowe kwalifikacje zgłoszonej osoby (D)

50

1)       Cena oferty – podstawą będzie cena przedstawiona przez Oferenta, obejmująca wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Ocena ofert z puntu widzenia tego kryterium, będzie obliczana według następującego równania:  

C=(Cmin/Cb)*Cw 

gdzie: C – wartość kryterium ceny, Cmin najniższa cena zaoferowana w przetargu, Cb – cena badanej oferty, Cw – waga kryterium ceny.

2)       Dodatkowe kwalifikacje – podstawą będzie ocena przydatności przedstawionych kwalifikacji oferenta. . Ocena ofert z puntu widzenia tego kryterium, będzie obliczana wg następującego równania:  

D=(Db/100)*Dw

gdzie: D – wartość kryterium dodatkowych kwalifikacji, Db – ocena badanej oferty (wyrażona w skali od 0 do 100), Dw – waga kryterium dodatkowych kwalifikacji.

Dodatkowe kwalifikacje zgłoszonej osoby oznaczają kwalifikacje, których posiadanie nie jest warunkiem koniecznym do prowadzenia zajęć, jednakże mogą mieć znaczący wpływ na podniesienie efektywności prowadzonych zajęć dydaktycznych. Preferencje Zamawiającego są w tej kwestii zgodne z ogólnym rozumieniem kwalifikacji tego rodzaju i obejmują m.in.:

- liczbę warsztatów psychologicznych, które trener prowadził w ciągu ostatnich trzech lat ( do 5 warsztatów psychologicznych – 8 punktów; więcej warsztatów psychologicznych – 15 punktów);

- doświadczenie w prowadzeniu warsztatów psychologicznych mierzone liczbą wszystkich prowadzonych przez trenera warsztatów ( do 10 warsztatów psychologicznych – 8 punktów; powyżej 10 warsztatów psychologicznych – 15 punktów);

- posiadanie formalnego przygotowania pedagogicznego, szczególnie w odniesieniu do nauczania osób dorosłych ( forma przygotowania niebędąca studiami pedagogicznymi – 5 punktów; studia pedagogiczne – 10 punktów);

- referencje od zleceniodawców warsztatów psychologicznych, prowadzonych w przeszłości ( w liczbie do 3 zleceniodawców – 5 punktów; powyżej 3 zleceniodawców – 10 punktów).

Posiadanie przez nauczyciela ww. kwalifikacji powinno być potwierdzone kopiami odpowiednich dokumentów.

8.     Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy przesłać do dnia 16.05.2014 r. do godziny 12:00 e-mailem na adres: s_sikora@kswp.org.pl

9. Wykonawca/trener będzie zobowiązany do:

a) przygotowania szczegółowego programu warsztatów psychologicznych,

b) przygotowanie i przeprowadzenie Pre i Post testów dla Uczestników Projektu,

c) sporządzenie jednej analizy z przeprowadzonych warsztatów psychologicznych.

Informacje dodatkowe:

1.W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

2.Po wyborze Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji warunków zamówienia.

3.Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.

4.KSWP zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych.

5.Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

6.Zamawiający zastrzega, że całościowa oferowana cena stanowi informację publiczną  w rozumieniu Ustawy  o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub  tajemnicy przedsiębiorcy jego oferta zostanie odrzucona.

 

Podobne aktualności

Nieczynne biuro w Łodzi

02.07.2020

W dniu 06.07.2020 biuro Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Łodzi będzie nieczynne.

Czytaj więcej

Dotacje dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw...

24.06.2020

Ruszył nabór wniosków w ramach Poddziałania II.3.1 Innowacje w MŚP – wsparcie MŚP negatywnie dotkniętych skutkami epidemii COVID – 19 Regionalnego...

Czytaj więcej

Wsparcie dla średnich przedsiębiorstw

24.06.2020

Jeszcze do 31 lipca br. średnie przedsiębiorstwa mogą składać wnioski o uzyskanie dotacji na cele obrotowe. Celem naboru jest pomoc...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce